Skip navigation links
หน้าแรก
ธนาคารกสิกรไทย
สมัครบัตรเครดิต
แผนผังเว็บโซต์
ติดต่อเรา
ปัญหาถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด
ร้านค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ
 
 

คุณสมบัติในการสมัคร และเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบัตรเครดิตเป็นอย่างไร
มีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
    1.1 กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000 บาท ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี  
          กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีแต่ไม่เกิน 80 ปี 
2. เอกสารประกอบการพิจารณา
    2.1 ใบสมัครบัตรเครดิต ดาวน์โหลดใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมการตรวจสอบเครดิตบูโร
    2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
    2.3 (ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ 
          และต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือน
    2.4 เอกสารแสดงรายได้
         - กรณีผู้สมัครมีรายได้ประจำ
         - ต้นฉบับ / สำเนาสลิป หรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
         - กรณีผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการ
         - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. จากกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
         - สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน / บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน
           (บัญชีหลักของกิจการ)
         - กรณีใช้บัญชีส่วนตัวให้แนบหน้าที่มีเลขบัญชี และชื่อผู้สมัครที่เป็นเจ้าของบัญชี
         - กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบหน้าที่มีเลขที่บัญชี และชื่อบริษัท และต้องแนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลัง
           ไม่เกิน 1 ปี

หลังจากได้รับบัตรเครดิตทางไปรษณีย์แล้ว จะขอเปิดใช้บริการบัตรเครดิตอย่างไร
เปิดบริการบัตรเครดิตได้ที่ K-Contact Center โทร. 0 2888 8888 ได้ 2 วิธีคือ
         - ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 0 2888 8888 กด 2 บริการบัตรเครดิต แล้วกด 5 เพื่อเปิดใช้บริการบัตรเครดิต
         - ผ่านพนักงาน K-Contact Center โทร. 0 2888 8888 กด 2 บริการบัตร แล้วกด 0 เพื่อติดต่อพนักงาน
           พนักงานจะสอบถามข้อมูลส่วนตัว 4-5 ข้อ เพื่อตรวจสอบความเป็นผู้ถือบัตรตัวจริง ก่อนเปิดให้บริการ

สอบถามวงเงินคงเหลือ / วงเงินที่ใช้ไป / จำนวนเงินที่ต้องชำระ / กำหนดวันชำระ
สามารถทำได้ดังนี้
         - สอบถามผ่านเจ้าหน้าที่ K-Contact Center โทร. 0 2888 8888
         - สอบถามผ่านโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ (IVR)
         - สอบถามผ่านเครื่อง ATM
         - สอบถามผ่านบริการ K-Cyber Banking ที่เว็บไซต์ www.kasikornbank.com 
           (ต้องสมัครใช้บริการที่สาขาจึงจะสามารถใช้บริการได้)
         - สอบถามผ่านทาง K-mBanking (ต้องสมัครใช้บริการที่ ATM จึงจะสามารถใช้บริการได้)
         - สอบถามผ่านบริการ K-mAlert (ต้องสมัครใช้บริการที่ K-Contact Center จึงจะสามารถใช้บริการได้)

การชำระเงินค่าบัตรเครดิต สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง
สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน คือ
         - ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา (เช็คสั่งจ่าย บมจ. กสิกรไทย เพื่อบัญชีเครดิต)
         - ชำระด้วยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 
         - บริการ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) โดยใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิตที่ผูกกับบัญชีเงินฝาก
         - บริการ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2888 8888
         - บริการ K-Cyber Banking (บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย)ที่เว็บไซต์ www.kasikornbank.com
         - บริการ K-mBanking (บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) โดยสมัครใช้บริการได้ที่ K-ATM
         - ชำระผ่าน Counter Service
         - ชำระผ่าน TOT Just Pay
         - ชำระผ่าน ธกส.
         - ชำระผ่าน AIS Pay Station
         - ชำระผ่าน Jaymart Pay Point
         - ชำระผ่าน Tesco Lotus
         - ชำระผ่านไปรษณีย์ไทย

หากชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่าน Counter Service จะเสียค่าบริการหรือไม่ อย่างไร
เสียค่าบริการ ดังนี้

จุดรับชำระเงิน อัตราค่าธรรมเนียม ชำระด้วยเงินสดได้สูงสุด
Counterservice 15 บาทต่อรายการ ทั่วประเทศ 30,000 บาทต่อรายการ
TOT Just Pay 15 บาทต่อรายการ ทั่วประเทศ 30,000 บาทต่อรายการ
ธกส. 10 บาทต่อรายการ (เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)  
  15 บาทต่อรายการ สำหรับเขตภูมิภาค ไม่จำกัด
AIS Pay Station 15 บาทต่อรายการ ทั่วประเทศ 50,000 บาทต่อรายการ
Jaymart Pay Piont 15 บาทต่อรายการ ทั่วประเทศ ไม่จำกัด
Tesco Lotus 10 บาทต่อรายการ ทั่วประเทศ 49,000 บาทต่อรายการ
ไปรษณีย์ไทย 10 บาทต่อรายการทั่วประเทศ 50,000 บาทต่อรายการ และ
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อวัน

ขอใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
สามารถทำได้สองวิธี
1. ใช้บริการผ่านทางระบบอัตโนมัติ 0 2888 8888 กด 2 บริการบัตรเครดิต (ต้องโทรจากเครื่องโทรสารเท่านั้น)
2. สามารถติดต่อขอใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตผ่านเจ้าหน้าที่ K-Contact Center

ขอเพิ่มวงเงินถาวร
สามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินถาวร ได้ที่สาขาของธนาคาร พร้อมแนบเอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนารับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน
3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีเงินเดือน)
4. สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ / หุ้นกู้ / กองทุน (ถ้ามี)


Untitled 1
 
พฤษภาคม 2562
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678