Skip navigation links
หน้าแรก
ธนาคารกสิกรไทย
สมัครบัตรเครดิต
แผนผังเว็บโซต์
ติดต่อเรา
ปัญหาถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด
ร้านค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ
 
 

 

ประเภทของรางวัล   ทั้งหมดCash RebateVoucherLife StyleHouse Hold & ElectronicKidGadgetDonate/บริจาคคะแนนสะสมแทนเงิน   

 

 
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม KBank Reward Points
 1. รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ทั้งในและต่างประเทศ ทุกๆ 25 บาทจะได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 1 คะแนน สะสมแลกรับของรางวัลจากรายการ KBank Reward Point ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ จะไม่ได้รับคะแนนสะสม
  ในกรณีที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก การชำระค่าสินค้าและบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ธนาคารจะหักคะแนนสะสมตามจำนวนคะแนนที่ผู้ถือบัตรได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคืนจากคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร และธนาคารมีสิทธิในการเรียกคืนคะแนนสะสม (KBank Reward Point) กรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีการนำบัตรเครดิตของตนเองไปใช้กับร้านค้าของตนเอง หรือกรณีผู้ถือบัตรใช้บัตรเครดิตแทนการชำระหนี้ซึ่งไม่ได้เกิดมาจากการชำระค่าสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือกรณีไม่มีการชำระค่าสินค้าหรือบริการจริง หรือกรณีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรถูกผู้ทุจริตนำไปใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการ
 2. รายการชำระ ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ และธุรกิจค้าปลีกในกลุ่ม Hypermarket/Supermarket ตาม Merchant Category Code (MCC)0022,5411,5541,5542,9752,0002,5310,5411,9751 ที่กำหนด จะได้รับคะแนนสูงสุดไม่เกิน 800 คะแนน ต่อหมวดร้านค้า ต่อรอบชำระในรอบเดือนเดียวกัน
 3. รายการใช้จ่ายที่ไม่ได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point ได้แก่ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัญชีบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย ค่าปรับดอกเบี้ย รายการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน (TOT/True/TT&T/CAT) ค่าภาษีทุกประเภทและรายการชำระค่าหน่วยลงทุนจากการซื้อขายกองทุนทุกประเภท รายการซื้อธนบัตรต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต
 4. การคำนวณคะแนนสะสม จะแยกตามการใช้จ่ายของแต่ละบัตร โดยยอดที่ใช้คำนวณจะนับถึงวันสรุปยอดตามรอบของใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต เศษ (ทศนิยม) ที่เกิดจากการคำนวณ ไม่สามารถรวมเป็นคะแนนสะสมได้ และผู้ถือบัตรจะสามารถใช้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับของรางวัลกับธนาคารได้ ภายหลังจากวันที่ธนาคารได้ดำเนินการคำนวณคะแนนสะสม และคะแนนสะสมดังกล่าวได้ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (Credit Card Statement) ของผู้ถือบัตรแล้วเท่านั้น
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก การชำระค่าสินค้า รับเงินคืนจากการซื้อสินค้า และบริการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ธนาคารจะหักคะแนนสะสมตามจำนวนคะแนนที่ผู้ถือบัตรได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคืนจากคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร
 5. คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่มีชื่อและสกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพื่อใช้แลกของรางวัลในครั้งเดียวกันได้ ยกเว้น  คะแนนจากบัตรหลักและบัตรเสริม ไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกันได้ และ ไม่สามารถนำคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตกสิกรไทย มาร่วมเป็นคะแนนสะสมของบัตรเครดิตร่วม บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย/บัตรเครดิตร่วม PTT Card/บัตรเครดิต The Passion/บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย เพื่อแลกของรางวัลต่างๆ หรือ เพื่อแลกของรางวัลของบมจ. ป.ต.ท. ได้
 6. ธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลได้เฉพาะ ผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิดังกล่าว และเป็นผู้ถือบัตรที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารเท่านั้น
 7. คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับของรางวัลแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 8. การจัดส่งของรางวัลใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการของธนาคาร นับจากวันที่ผู้ถือบัตรแจ้งแลกคะแนน
 9. กรณีของรางวัลหมดสต๊อก หรือ เปลี่ยนรุ่นการผลิตจากผู้จัดจำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และไม่รับคืนของรางวัล หากของรางวัลได้รับการจัดส่งและผู้ถือบัตร หรือบุคคลอื่นที่อยู่อาศัยตามที่อยู่เดียวกับผู้ถือบัตร ได้ลงนามรับของรางวัลไว้เรียบร้อยแล้ว
 11. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีที่ของรางวัลเกิดความชำรุดเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อกับทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายของรางวัลนั้นๆ ให้รับผิดชอบจากกรณีดังกล่าวได้โดยตรง
 12. กรณีแลกคะแนนสะสม และต้องเพิ่มเงิน เพื่อแลกรับของรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะตัดยอดเงินจากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร
 13. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับของรางวัลกรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า ดังนี้
  • รหัสสินค้า KNP  ติดต่อบริษัท เอ็นโปร มาเก็ตติ้ง จำกัด  โทร. 0 2376 3355
  • รหัสสินค้า KPV  ติดต่อบริษัท พรีวิลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0 2932 2621
  • รหัสสินค้า KGW ติดต่อบริษัท จีดับบลิว รีโวลูชั่น จำกัด โทร.  02 212 5868-9

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม แทนเงินสด KBank Instant Reward 

 1. ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิก 
  และมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล  บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม 
  กสิกรไทย, บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ ,บัตรเครดิตไทยเบฟ, ที่ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่สามารถ 
  ร่วมรายการ
 2. กำหนดการแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนนแทนเงินสด 100 บาท เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ 
  (เศษคะแนนไม่ถึง 1,000 ไม่สามารถแลกแทนเงินสดได้)
 3. คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก
 4. คะแนนสะสมไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 5. คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้แทนเงินสดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนน เท่านั้น
 6. คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
 8. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

Untitled 1
 
เมษายน 2562
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

 

รายการของรางวัล
เงื่อนไขและวิธีการแลกของรางวัล

 

Untitled 1