Skip navigation links
หน้าแรก
ธนาคารกสิกรไทย
สมัครบัตรเครดิต
แผนผังเว็บโซต์
ติดต่อเรา
ปัญหาถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด
ร้านค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ
 
 

 

ประเภทของรางวัล   ทั้งหมดBUY 1 GET 1 FREECash RebateVoucherLife StyleHouse Hold & ElectronicKidGadgetDonate/บริจาคคะแนนสะสมแทนเงิน   

 

 
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม KBank Reward Points
 1. รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต K-Credit Card (“บัตรเครดิต”) เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ทั้งในและต่างประเทศ 
  ทุก 25 บาท ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point (“คะแนนสะสม”)  1 คะแนน เพื่อสะสมแลก 
  รับของรางวัลจากรายการ KBank Reward Point ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะไม่นับรวม รายการถอนเงินสดจากบัญชี 
  บัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการชำระ
  เงินล่าช้า ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรเครดิตใหม่กรณีสูญหาย ค่าปรับและดอกเบี้ย ค่าภาษีทุกประเภท
  รายการชำระค่าหน่วยลงทุนทุกประเภท รายการซื้อพันธบัตรต่างประเทศ และรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
  ณ ร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการดังกล่าว โดยร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการดังกล่าว จะมีการระบุแจ้งไว้ ณ จุดขาย
  ว่าผู้ถือบัตรจะไม่ได้รับคะแนนสะสม
  (ในกรณีที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก การชำระค่าสินค้าและบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ธนาคารจะหักคะแนนสะสม
  ตามจำนวนคะแนนที่ผู้ถือบัตรได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคืนจากคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร)
 2. รายการชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตจะได้รับคะแนนสะสม ยกเว้น รายการชำระค่าไฟฟ้า 
  (กฟน./กฟภ.) ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน (TOT/True/TT&T/CAT)  จะไม่ได้รับคะแนนสะสม
 3. รายการชำระ ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (Hypermarket/Supermarket) 
  ตาม Merchant Category Code (MCC) 5411, 5541, 5542 ที่กำหนด จะได้รับคะแนนสูงสุดไม่เกิน 800 
  คะแนน ต่อหมวดร้านค้า ต่อรอบชำระในรอบเดือนเดียวกัน
 4. การคำนวณคะแนนสะสม จะแยกตามการใช้จ่ายของแต่ละบัตร โดยยอดที่ใช้คำนวณจะนับถึงวันสรุปยอดตามรอบ
  ของใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต เศษ (ทศนิยม) ที่เกิดจากการคำนวณ ไม่สามารถรวมเป็นคะแนนสะสมได้ และ
  ผู้ถือบัตรจะสามารถใช้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับของรางวัลกับธนาคารได้ ภายหลังจากวันที่ธนาคารได้ดำเนินการ 
  คำนวณคะแนนสะสม และคะแนนสะสมดังกล่าวได้ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (Credit Card 
  Statement) ของผู้ถือบัตรแล้วเท่านั้น
 5. คะแนนสะสม จะมีอายุตลอดระยะเวลาที่ท่านคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตกับธนาคาร
 6. การตรวจสอบคะแนนสะสม KBank Reward Point ย้อนหลัง สามารถตรวจสอบได้ไม่เกิน 1 ปี นับจากรอบสรุปบัญชี
  ณ ปัจจุบัน เท่านั้น หากมีจำนวนคะแนนสะสมไม่ถูกต้อง ติดต่อสอบถามได้ที่ ที่ K-Contact Center 0 2 888 8888
 7. บัตรเครดิตที่ไม่ได้รับคะแนนสะสม ได้แก่ บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย, 
  บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ
 8. คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่มีชื่อและสกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพื่อใช้แลกของรางวัลในครั้งเดียวกันได้ 
  (ยกเว้นคะแนนจากบัตรร่วมเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ-กสิกรไทย, คะแนนจากบัตรหลักและ
  บัตรเสริม ไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกันได้)
 9. ธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลได้เฉพาะ ผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร 
  ณ วันที่ใช้สิทธิดังกล่าว และเป็นผู้ถือบัตรที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร 
  เท่านั้น
 10. คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับของรางวัลแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 11. การจัดส่งของรางวัลใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการของธนาคาร นับจากวันที่ผู้ถือบัตรแจ้งแลกคะแนน
 12. กรณีของรางวัลหมดสต๊อก หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากผู้จัดจำหน่าย ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วย
  ของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และไม่รับคืนของรางวัล หากของรางวัลได้รับการจัดส่ง และ 
  ผู้ถือบัตร หรือบุคคลอื่นที่อยู่อาศัยตามที่อยู่เดียวกับผู้ถือบัตร ได้ลงนามรับของรางวัลไว้เรียบร้อยแล้ว
 14. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีที่ของรางวัลเกิดความชำรุดเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อ
  กับทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายของรางวัลนั้นๆ ให้รับผิดชอบจากกรณีดังกล่าวได้โดยตรง
 15. กรณีแลกคะแนนสะสม และต้องเพิ่มเงิน เพื่อแลกรับของรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะตัดยอดเงินจาก 
  บัตรเครดิตของผู้ถือบัตร
 16.  ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 18. เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ในwww.askkbank.com/kbankcard หรือ K-Contact  Center  0 2888 8888 *8
 19. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับของรางวัลกรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า ดังนี้
  • รหัสสินค้า KNP  ติดต่อบริษัท เอ็นโปร มาเก็ตติ้ง จำกัด  โทร. 0 2376 3355
  • รหัสสินค้า KPV  ติดต่อบริษัท พรีวิลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0 2932 2621
  • รหัสสินค้า KGW ติดต่อบริษัท จีดับบลิว รีโวลูชั่น จำกัด โทร.02 212 5868-9

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม แทนเงินสด KBank Instant Reward 

 1. ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิก 
  และมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล  บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม 
  กสิกรไทย, บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ ,บัตรเครดิตไทยเบฟ, ที่ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่สามารถ 
  ร่วมรายการ
 2. กำหนดการแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนนแทนเงินสด 100 บาท เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ 
  (เศษคะแนนไม่ถึง 1,000 ไม่สามารถแลกแทนเงินสดได้)
 3. คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก
 4. คะแนนสะสมไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 5. คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้แทนเงินสดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนน เท่านั้น
 6. คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
 8. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

Untitled 1
 
มกราคม 2560
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234