Skip navigation links
หน้าแรก
ธนาคารกสิกรไทย
สมัครบัตรเครดิต
แผนผังเว็บโซต์
ติดต่อเรา
ปัญหาถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด
ร้านค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ
 
 
  สมัครบัตร
  สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย - กสิกรไทย
 
  สิทธิพิเศษ เฉพาะบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย
  สมัครวันนี้! รับกระเป๋า Line Limited Edition*(มูลค่า 4,990 บาท) หรือ รับ Air Asia Gift Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย 30,000 บาทขึ้นไป หรือ 5,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันอนุมัติ และมียอดใช้จ่ายจากร้านค้าของบัตรเครดิตร่วมนั้น อย่างน้อย 1 ครั้ง
  เงื่อนไข
  1. เฉพาะผู้สมัครบัตรหลัก และ/หรือ บัตรเสริมรายใหม่ใบแรก (หรือต้องยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) ที่ได้รับอนุมัติบัตร และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ภายใน 60 วันหลังจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557
2. รับของสมนาคุณเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามที่กำหนดขึ้นไป ภายใน 60 วันนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ
   - สิทธิ์การรับกระเป๋า Caggioni “LINE” Trolley Bag มูลค่า 4,990 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย-กสิกรไทย ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป โดยต้องมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้าของบัตรเครดิตร่วมนั้น อย่างน้อย 1 ครั้ง (บัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย-กสิกรไทยต้องมียอดใช้จ่ายที่ไทยแอร์เอเชีย)
   - สิทธิ์การรับ Air Asia E-Gift Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย-กสิกรไทย ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป โดย ต้องมียอดใช้จ่ายที่ไทยแอร์เอเชียอย่างน้อย 1 ครั้ง
3. ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ ไม่รวมยอดการเบิกถอนเงินสด รายการหักชำระค่าบริการผ่าน Smart billing ของธนาคาร การชำระเบี้ยประกันทุกประเภท ค่าธรรมเนียมต่างๆ และยอดใช้จ่ายในการซื้อกองทุนต่าง ๆ สำหรับยอดการใช้จ่ายในหมวดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) ธนาคารจะคำนวณตามยอดผ่อนชำระรายเดือนที่มีการเรียกเก็บแล้วในแต่ละรอบบัญชี โดยยึดจาก วันที่เกิดรายการเป็นสำคัญ
4. บัตรหลัก และบัตรเสริมจะแยกรายการใช้จ่ายเป็นแต่ละบัตร
5. ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกับผู้ถือบัตรที่มีประวัติดี และยังคงสถานภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตอยู่ จนถึงระยะเวลาส่งของสมนาคุณ ภายใน 90 วันหลังจากเดือนที่ผู้ถือบัตรใช้จ่ายตามเงื่อนไข
6. ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินใดๆ ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก ปีถัดไปให้เป็นไปตามหลักเกณท์การยกเว้นค่าธรรมเนียมของธนาคาร
8. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9. สอบถามข้อมูลและดูเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.kbankcard.com หรือโทร K-Contact Center 0 2888 8888 กด * 8
   
  สนใจสมัครบัตรเครดิต>>>
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ผู้สมัครบัตรหลัก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000 บาท ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี
• กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีแต่ไม่เกิน 80 ปี
  * กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ : ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
* กรณีเป็นผู้มีเงินออม : มีเงินฝากประจำและ/ หรือ เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์ใดๆ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
* กรณีเป็นผู้ประกอบการ : ต้องดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
* สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
   
  เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก (เอกสารหลัก)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
• สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีไม่ปรากฏหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
• สำเนา Passport, Visa และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย)
   
  เอกสารแสดงรายได้ กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท,ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  o สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด
หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
- กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
ปีล่าสุด 6 เดือน ย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ KBank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการ
เงินเดือนเข้าบัญช
   
  กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำและรายได้อื่นๆ
  o สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังและต่อเนื่องนับจากปัจจุบันรวม 3 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด
หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
- กรณียืนหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
ปีล่าสุด 6 เดือน ย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ KBank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการ
เงินเดือนเข้าบัญชี
   
  กรณีเป็นข้าราชการบำนาญ
  o สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
o สำเนาบัตรรับเงินบำนาญ หรือ ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ
o สำเนา Bank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลังนับจากปัจจุบัน ที่แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีในแต่ละเดือน
   
  กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแสดง นายหน้าขายประกัน/ขายตรง
  o 50 ทวิ แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
   
  กรณีเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  o สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ
o สำเนา Bank Statement (บัญชีหลักของกิจการ/ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ) ในนามส่วนบุคคล อย่างน้อย 6 เดือน
และต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน
   
  กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บมจ.,บจก.,หจก.,หสน.)
  o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือนและ
o สำเนาบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี (เฉพาะ บมจ.และบจก.) และ
o สำเนา Bank Statement ในนามนิติบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน
   
  กรณีเป็นเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนการค้าในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.,) คณะบุคคล
  o สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ
o สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/ หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล และ
o สำเนา Bank Statement ในนามห้างหุ้นส่วนสามัญหรือในนามคณะบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน
   
  กรณีเป็นผู้มีเงินออม
  o สำเนา Bank Statement เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ใดๆ อย่างน้อย 6 เดือน
ย้อนหลังนับจากปัจจุบัน
   
  กรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดๆ ที่ยังไม่หมดอายุ
  o กรุณาส่งสำเนาหน้าบัตรเครดิตดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ
   
  ผู้สมัครบัตรเสริม ต้องมีอายุตั้งแต่ 15ปีขึ้นไป เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  o สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
o สำเนา Passport, Visa ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยุ่ในประเทศไทย)
   
  หมายเหตุ ท่านมีสิทธิขอหนังสือชี้แจงผลการพิจารณาปฏิเสธสินเชื่อได้ ณ สาขาที่ท่านยื่นคำขอ หรือติดต่อได้ที่
K-Contact Center 0 2888 8888 พร้อมทั้งสามารถแจ้งความประสงค์ขอเอกสารประกอบการสมัครขอสินเชื่อคืนได้ที่ทุกสาขา
ของธนาคารกสิกรไทย ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการขอสินเชื่อ
   
   
  สนใจสมัครบัตรเครดิต>>>
   
   
  ประเภทบัตรเครดิต / เดบิต กสิกรไทย
   
 
 
     
 
กรกฎาคม 2557
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
E-Newsletter
 
TVC Tell your Friends We're on Facebook We're on Twitter