Skip navigation links
หน้าแรก
ธนาคารกสิกรไทย
สมัครบัตรเครดิต
แผนผังเว็บโซต์
ติดต่อเรา
ปัญหาถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด
ร้านค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ
 
 

 

  สมัครบัตร
  สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตร่วมแอมเวย์ - กสิกรไทย
 
 
  บัตรเครดิตร่วมแอมเวย์ - กสิกรไทย ยิ่งใช้ ยิ่งคุ้ม
 

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 กรกฎาคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558
สมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วม แอมเวย์ - กสิกรไทย ภายใน 3 เดือนจากเดือนที่บัตรอนุมัติ
-ใช้จ่าย 80,000 บาท ขึ้นไปรับ AirAsia E-Gift Voucher มูลค่า 8,000 บาท
-ใช้จ่าย 50,000 บาท ขึ้นไปรับ AirAsia E-Gift Voucher มูลค่า 3,000 บาท
และต้องมียอดใช้จ่ายที่แอมเวย์ ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป (ทุกช่องทางการขาย)

 
 

เงื่อนไข

  • เฉพาะผู้สมัครบัตรหลัก และ/หรือบัตรเสริม รายใหม่ใบแรกของบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ด (หรือต้องยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) ที่สมัครและได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558
  • รับ AirAsia E-Gift Voucher มูลค่า 8,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป หรือ รับ AirAsia E-Gift Voucher มูลค่า 3,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ภายใน 3 เดือน นับจากเดือนที่บัตรได้รับอนุมัติ เพื่อใช้แทนเงินสดในการซื้อ/เป็นส่วนลดบัตรโดยสารเครื่องบิน และ/หรือสินค้า และบริการ ผ่าน www.airasia.com (ตามเงื่อนไขที่แอร์เอเชียกำหนด)
  • ต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ที่แอมเวย์ (ช่องทาการขายใดก็ได้ และไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
  • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ โดยรวมยอดการชำระเบี้ยประกันภัยทุกประเภท ยอดการใช้จ่ายในหมวดแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay (โดยจะคิดยอดรวมก่อนแบ่งจ่ายและยึดจากวันที่เกิดรายการเป็นสำคัญ) แต่ไม่รวมยอดใช้จ่ายในการซื้อกองทุนต่าง ๆ ยอดการเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยอดรูดซื้อเงินตราต่างประเทศ ยอดชำระค่าภาษีอากรทุกประเภท และรายการหักชำระค่าบริการผ่าน Smart Billing ของธนาคาร
  • วิธีคำนวณยอดใช้จ่าย : จะคำนวณเป็น 3 รอบ โดยรอบที่ 1 จะคำนวณการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่บัตรได้รับการอนุมัติ จนถึงยอดใช้จ่ายในเดือนถัดไป รอบที่ 2 และ 3 จะคำนวณยอดการใช้จ่ายเต็มเดือนปฏิทิน เช่น ได้รับอนุมัติวันที่ 15 ก.ค. 57 ยอดการใช้จ่ายที่คำนวณในรอบแรกคือตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 31 ส.ค. 57 รอบที่ 2 จะคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. 57 และรอบที่ 3 จะคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 57
  • ธนาคารจะดำเนินการจัดส่ง AirAsia E-Gift Voucher ให้กับผู้ถือบัตรที่มีประวัติดี และยังคงสถานภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตอยู่จนถึงระยะเวลาส่งของสมนาคุณ (ภายใน 90 วันหลังจากเดือนที่ผู้ถือบัตรใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข) ตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินใดๆ ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี ปีแรก ปีถัดไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การยกเว้นของธนาคาร
สอบถามข้อมูลและดูเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ www.kbankcard.com หรือ โทร. K-Contact Center 02-8888888 กด*8

สนใจสมัครบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ด สอมถามข้อมูลได้ที่เคาน์เตอร์บริการธุรกิจ
ณ แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา หรือ Amway Call Center 0 2725 8000

 

  

  สนใจสมัครบัตรเครดิต>>>
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ผู้สมัครบัตรหลัก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • ต้องเป็นสมาชิกหรือนักธุรกิจแอมเวย์
• กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000 บาท ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี
• กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีแต่ไม่เกิน 80 ปี
  * กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ : ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
* กรณีเป็นผู้มีเงินออม : มีเงินฝากประจำและ/ หรือ เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์ใดๆ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
* กรณีเป็นผู้ประกอบการ : ต้องดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
* สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
   
  เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก (เอกสารหลัก)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
• สำเนาบัตรประจำตัวนักธุรกิจแอมเวย์
• สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีไม่ปรากฏหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
• สำเนา Passport, Visa และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย)
   
  เอกสารแสดงรายได้ กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท,ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  o สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด
หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
- กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
ปีล่าสุด 6 เดือน ย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ KBank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการ
เงินเดือนเข้าบัญช
   
  กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำและรายได้อื่นๆ
  o สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังและต่อเนื่องนับจากปัจจุบันรวม 3 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด
หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
- กรณียืนหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
ปีล่าสุด 6 เดือน ย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ KBank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการ
เงินเดือนเข้าบัญชี
   
  กรณีเป็นข้าราชการบำนาญ
  o สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
o สำเนาบัตรรับเงินบำนาญ หรือ ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ
o สำเนา Bank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลังนับจากปัจจุบัน ที่แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีในแต่ละเดือน
   
  กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแสดง นายหน้าขายประกัน/ขายตรง
  o 50 ทวิ แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
   
  กรณีเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรณีเป็นเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
  o สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ
o สำเนา Bank Statement (บัญชีหลักของกิจการ/ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ) ในนามส่วนบุคคล อย่างน้อย 6 เดือน
และต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน
   
  กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บมจ.,บจก.,หจก.,หสน.)
  o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือนและ
o สำเนาบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี (เฉพาะ บมจ.และบจก.) และ
o สำเนา Bank Statement ในนามนิติบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน
   
  กรณีเป็นเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนการค้าในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.,) คณะบุคคล
  o สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ
o สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/ หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล และ
o สำเนา Bank Statement ในนามห้างหุ้นส่วนสามัญหรือในนามคณะบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน
   
  กรณีเป็นผู้มีเงินออม
  o สำเนา Bank Statement เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ใดๆ อย่างน้อย 6 เดือน
ย้อนหลังนับจากปัจจุบัน
   
  กรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดๆ ที่ยังไม่หมดอายุ
  o กรุณาส่งสำเนาหน้าบัตรเครดิตดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ
   
  ผู้สมัครบัตรเสริม ต้องมีอายุตั้งแต่ 15ปีขึ้นไป เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  o สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
o สำเนาบัตรประจำตัวนักธุรกิจแอมเวย์
o สำเนา Passport, Visa ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยุ่ในประเทศไทย)
   
 

หมายเหตุ ท่านมีสิทธิขอหนังสือชี้แจงผลการพิจารณาปฏิเสธสินเชื่อได้ ณ สาขาที่ท่านยื่นคำขอ หรือติดต่อได้ที่
K-Contact Center 0 2888 8888 พร้อมทั้งสามารถแจ้งความประสงค์ขอเอกสารประกอบการสมัครขอสินเชื่อคืนได้ที่ทุกสาขา
ของธนาคารกสิกรไทย ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการขอสินเชื่อ


 

  สนใจสมัครบัตรเครดิต>>>
   
   
  ประเภทบัตรเครดิต / เดบิต กสิกรไทย
   
 
 
     
 
มกราคม 2562
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789